Sunday, January 30, 2011

Հայ Աւետարանական Համայնքի Սբ. Ծննդեան Ընդունելութիւն

Յունուար 6 2011-ի Ծննդեան պաշտամունքէն վերջ,Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան ատենապետ՝ Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան Սբ. Ծննդեան առթիւ շնորհաւորութիւններ ընդունեց Հայ Աւետարանական Առաջին Եկեղեցւոյ դահլիճին մէջ:

No comments:

Post a Comment